Foto’s van de Roparun door Helwijk & Willemstad

Foto’s gemaakt door Henk Moerland

Kaartseizoen 2016 – 2017 afgesloten met marathon

30 kaartliefhebbers kwamen op zaterdag 3 juni naar de Blokhut om het SVK Kaartseizoen (2016-2017) af te sluiten met de traditionele kaartmarathon.

Om 13:30 werd het startschot gegeven en konden de spelers aan de slag met hun favoriete spel; duizenden, rikken, klaverjassen of pokeren. Om 17:30 werden de spellen onderbroken zodat ieder in de gelegenheid was gebruik te maken van het warme- en koude buffet.

De spellen werden om 18:30 hervat en er werd gespeeld tot 23:00 uur. De scores van de dag werden bij elkaar opgeteld zodat de dagwinnaars bekend gemaakt konden worden. De dagprijswinnaars:

– Duizenden: Hennie Rijndorp

– Rikken: Cor van der Hooft

– Klaverjassen: Rien Nouwen

– Pokeren: Jack Bierkens.

Naast de dagprijswinnaars werden ook de seizoenswinnaars bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen voor de seizoensprijs moest je minimaal 75% van de georganiseerde avonden aanwezig zijn geweest. En wanneer je aan die voorwaarde voldeed werden de 12 beste resultaten gebruikt om een ranking te maken. De seizoenswinnaars op een rijtje:

– Duizenden: Hennie Rijndorp

– Rikken: Mario Marijnissen

– Klaverjassen: Edit Maat

– Pokeren: Ronald den Hollander

Met gemiddeld 24 spelers per avond kijkt de organisatie terug op een geslaagd seizoen. En goed nieuws op zaterdag 4 september 2017 (aanvang 19:30 uur) start het nieuwe kaartseizoen.

Stadswandeking Willemstad

Flyer Stadswandeling Willemstad

Alternatieve vervoersmogelijkheden

Eind vorig jaar liet de gemeente Moerdijk een onderzoek uitvoeren over (openbaar) vervoer. Mede door de inzet van de mensen die hier aan meededen kunnen we als gemeente werken aan oplossingen die passen bij de behoeften van onze inwoners.

Inmiddels zijn we een stap verder en willen we bespreken hoe mogelijke aanvullende vervoersoplossingen er uit kunnen zien. Stichting Zet organiseert in opdracht van de gemeente bewonersbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomst geven we een korte toelichting op de uitkomsten van het onderzoek. Daarna vragen we om mee te denken en te praten over vervoersalternatieven in aanvulling op het openbaar vervoer.

Voor Fijnaart, Heijningen, Helwijk, Willemstad:

Donderdag 15 juni
19.30 – 21.00 uur
De Parel, Margrietstraat 15, Fijnaart

Wilt u uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst laten weten als u komt aan Ilse Bakx via ibakx@wijzijnzet.nl?

Als u niet aanwezig kunt zijn, maar wel op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u dat ook aangeven.

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of tips, horen we dat ook graag.

Dorpstafel Helwijk: veel vragen over toekomst scholen

Een groot deel van de avond ging over de ontwikkelingen rondom de sluiting van basisschool De Ruigenhil. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. De A4 blijft natuurlijk ook de aandacht van de werkgroep Verkeer houden. Verder kwam de nieuwe beheerder van Fort de Hel aan het woord en zijn de actiepunten geactualiseerd.
Ook het nieuwe huisvuilinzamelsysteem is uitgelegd. Alle inwoners van Helwijk krijgen in mei hierover een brief in de bus met meer informatie en de mogelijkheid om te stemmen voor ondergrondse containers of een container aan huis voor het restafval.

Beheerder Fort de Hel

De nieuwe beheerder van Fort de Hel, Pieter Korteweg, stelde zich voor. Hij vertelde daarbij wat meer over zichzelf, wat zijn binding is met het fort en over de plannen die hij er mee heeft. Pieter wil bezoekers vooral laten genieten van de historie van het fort. En als ondernemer in de gastronomie wil hij natuurlijk ook iets gaan doen met ambachtelijk, authentiek eten.

Ontwikkelingen scholen

Een vertegenwoordigster van de medezeggenschapsraad, de directeuren van de basisscholen De Ruigenhil en De Singel, de bestuurster van Stichting de Waarden gaven allen een toelichting van hun kant van de situatie. Het is duidelijk dat alle betrokkenen het zeer spijtig vinden dat De Ruigenhil gaat sluiten, maar dat dit helaas niet te vermijden is. Belangrijk is dat de scholen aangeven dat ze garant staan voor goed onderwijs en de kinderen, samen met de ouders, zullen begeleiden in deze situatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting (de gebouwen). Voor de korte termijn is het nodig dat de kinderen van De Ruigenhil vanaf volgend schooljaar naar het gebouw van De Singel gaan. Ondertussen wordt er naar een structurele oplossing gezocht, waarbij gekeken wordt naar renovatie/uitbouw van de Willem de Zwijger school of mogelijk een samenvoeging met meerdere maatschappelijke voorzieningen tot één multifunctioneel gebouw. De dorpstafel Helwijk en stadstafel Willemstad worden in dit proces betrokken en gevraagd actief mee te denken.

Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk gaat met een basisteam aan de slag. Hieraan nemen deel de wijkzuster, sociaal werker, wijkagent, Boa en vertegenwoordigers van Woonkwartier en de gemeente. Op dinsdag 20 juni is de eerste bijeenkomst met als thema gezondheid. Voor het Huis van de Wijk kunt u in Helwijk elke derde dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur vrijblijvend binnenlopen in De Blokhut.

Gevolgen A4

De werkgroep Verkeer heeft een afspraak met Rijkswaterstaat. Hierbij is er ook aandacht voor de uitstoot van fijnstof. De werkgroep heeft een aantal voorstellen gedaan voor zowel het afvangen van fijnstof als voor de geluidsoverlast.

Volgende dorpstafel

Wanneer er een nieuwe dorpstafel wordt georganiseerd wordt dit op de gemeentepagina in De Bode gemeld en een aankondiging naar het Maandprogramma, de kabelkrant van de Blokhut en De Ster gestuurd.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Helwijk is onderdeel van het Gebiedsplan Helwijk. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Helwijk komt een aantal keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Uitnodiging informatieavond biljartclub

Nu de Blokhut officieel geopend is, is ook de tijd aangebroken om nieuwe ideeën om te zetten in plannen. Één hiervan is  peilen of het haalbaar is een biljartclub op te richten. Daarom nodigen we alle geïnteresseerden uit voor een informatieavond op 26 mei aanstaande om 19.30 uur in de Blokhut in Helwijk.

We richten ons op twee groepen:

  • Senioren (heren en dames vanaf 18 jaar);
  • Jeugd (jongens en meisjes in de leeftijd van 12 – 18 jaar).

Het doel van de avond is het uitwisselen van ideeën. Hierbij kun je denken aan de volgende onderwerpen:

  • Wanneer zou je lid worden van de club?
  • Voor wie is lidmaatschap mogelijk?
  • Recreatief en/of competitie?
  • Hoe ziet een speelavond eruit en hoeveel speelavonden moeten er komen per week?
  • Huishoudelijk reglement?

 

Al met al genoeg onderwerpen om over te spreken en graag horen we daarin jouw mening en of ervaring. Daarnaast zal gevraagd worden om een vragenlijstje in te vullen, zodat een en ander vastgelegd kan worden en gebruikt kan worden voor verdere ontwikkeling van plannen. Aansluitend kan natuurlijk een potje biljart gespeeld worden. Indien je niet aanwezig kunt zijn maar wel interesse hebt, neem dan even contact op met Ies den Hollander.

Tot ziens, tot 26 mei a.s. in de Blokhut Helwijk, 19.30 uur.

Betrokken inwoners gezocht voor de Buurtcheck!

Hoe staat het met de hoeveelheid zwerfvuil in de plantsoenen in uw buurt? En is er sprake van (teveel) onkruid op en langs wegen en stoepen? Elk jaar voert de gemeente Moerdijk een uitgebreide controle uit: de Buurtcheck. We ‘meten’ dan of de beeldkwaliteit (in hoeverre een plek schoon en veilig is) nog voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Dat doen we echter niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Want niemand kent de stand van zaken in uw buurt beter dan uzelf natuurlijk. Zo kunnen we samen zorgen voor een prettige leefomgeving.

Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op: https://www.moerdijk.nl/buurtcheck

Kaartmarathon in de Blokhut in Helwijk

SV Kindervreugd organiseert op zaterdag 3 juni a.s. weer de jaarlijkse kaartmarathon. Men kan inschrijven om te duizenden, klaverjassen, rikken of pokeren. De dag begint om 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. Er wordt tot 17.30 uur gespeeld, waarna een pauze volgt. In de pauze is er gelegenheid gebruik te maken van een eenvoudig buffet. Om 18.30 uur wordt de marathon vervolgd tot 22.30 uur. Tijdens de marathon zullen de competitiewinnaars van het kaartseizoen 2016-2017 bekendgemaakt worden.

De kosten bedragen € 12,50 per persoon inclusief buffet. Voor de winnaar in elke categorie is een boodschappenwaardebon van € 7,50 te winnen en voor alle andere deelnemers is er een troostprijs. Ter bestrijding van de onkosten zal een verloting worden gehouden.

Aanmelden voor deze marathon kan tot 30 mei a.s. bij Janny den Hollander via 06-23932637 of per mail: janny@svkindervreugd.nl.

Samen aan tafel op 16 mei

Alhoewel de dinsdagmiddag instuiven voor de 55+ groep al gestopt zijn gaan de maaltijden op de derde dinsdag gewoon door.
Dinsdag 16 mei is de volgende gezamenlijke  maaltijd.

Deze keer staan er frites met iets lekkers op het menu.
De aanvang is 17.00 uur en de kosten voor deze maaltijd bedragen € 5,00 per persoon.

Op 20 juni is de afsluiting van het seizoen , we sluiten af met een BBQ de kosten hiervoor bedragen € 10,00 per persoon. Aanvang 17.00 uur .

Het idee van de gezamenlijke maaltijd is ontstaan tijdens bijeenkomsten van de werkgroep 55+. De eerste maaltijd startten we met 20 personen dit aantal is inmiddels gegroeid tot over de 30 personen.  De werkgroep hoopt dit aantal nog uit te breiden, schroom niet maar kom gezellig eten in de Blokhut.

Voor de maaltijd van 16 mei willen we graag dat men zich opgeeft voor 12 mei en voor de BBQ van 20 juni graag voor 10 juni.

Opgeven kan bij Janny den Hollander janny@svkindervreugd.nl
of telefonisch 0623932637.

Beweeggroep Helwijk

Laszlo Boomaars  buurtsportcoach voor senioren in de Gemeente Moerdijk geeft elke dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een uurtje sport en spel in de Blokhut in Helwijk.

Dit wordt mogelijk gemaakt door SV Kindervreugd en MoerdijkFit. De lessen zijn een combinatie van sport en spel, loop en balansoefeningen.  Het is een gezellig sportuurtje waar soms ook nog fanatiek wordt gestreden wie de meeste punten haalt. Om deel te nemen is het niet noodzakelijk senior te zijn. Sporten is goed voor iedereen. Heb je op dinsdagmorgen een uurtje over kom vrijblijvend een keer mee doen met een twaalftal enthousiaste mensen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De eerste keer is gratis, verder betaal je € 2.50 voor deelname per keer.

Betaal je 10 lessen vooruit dan is de elfde les gratis.  De lessen gaan door tot de laatste dinsdag in juni  er wordt weer gestart op de 1e dinsdag in september. Voor inlichtingen kan men bellen met Janny den Hollander 0623932637.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten